دبستان دخترانه صالحین آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی مهر ماه هر پایه را از

قسمت دپارتمان ها و سپس آموزش هر پایه

ببینید .

تقویم اجرایی مهر ماه 99

هیئت

برنامه جلسات مجازی سال تحصیلی 99-00

پایه روز
پایه اول سه شنبه 4 شهریور ساعت 10 صبح
پایه دوم چهار شنبه 5 شهریور ساعت 11 صبح
پایه سوم سه شنبه 4 شهریور ساعت 11 صبح
پایه چهارم پنج شنبه 6 شهریور ساعت 11 صبح
پایه پنجم پنج شنبه 6 شهریور ساعت 10 صبح
پایه ششم چهار شنبه 5 شهریور ساعت 12 صبح

پایگاه تابستانی مجازی دبستان دخترانه صالحین