دبستان دخترانه صالحین آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

تقدیرنامه مجله رشد

افتخارات علمی -هنری

کسب گواهینامه هوشمندسازی