دبستان دخترانه صالحین آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

هیئت

جشن عبادت تکی2

جشن عبادت تکی1

جشن عبادت-گروهی

جشن شکوفه های 2

جشن شکوفه ها1

بازگشایی

جشن و مراسم در دبستان

...