دبستان دخترانه صالحین آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

کادراداری دبستان

معاون انظباطی : سرکار خانم فیلی                     

  معاون اجرایی-آموزش : سرکار خانم مهتاب پرنده

انتشارات و دفترداری : سرکارخانم احساندار     

معاون آی تی : سرکار خانم مهرابی