دبستان دخترانه صالحین آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

شورای دانش آموزی

نماز دسته جمعی

روز دانش آموز

روز آتشنشان

بازگشایی

ما میتوانیم